Štátna legislatíva


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Kompletný zoznam štátnej legislatívy nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
 


Štátne zákony


Icon Document Zákon č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Icon Document Zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Icon Document Zákon č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z.
Icon Document Zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 245/23008 Z. z.
Icon Document Zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Icon Document Zákon č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave.
Icon Document Zákon č. 471/2002 Z. z.
o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov.

Nariadenia vlády Slovenskej republiky


Icon Document Nariadenie vlády SR č. 494/2011 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.
Icon Document Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.
Icon Document Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z.
ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej povinnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestanancov.
Icon Document Nariadenie vlády SR č. 412/2007 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.

Vyhlášky Ministerstva školstva


Icon Document Vyhláška MŠ č. 518/2010 Z. z.
ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných, stredných, umeleckých, praktických a jazykových školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č.445/2009 Z. z.
o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 437/2009 Z. z.
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 236/2009 Z. z.
o školskom internáte.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 306/2009 Z. z.
o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 330/2009 Z. z.
o zariadení školského stravovania.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 282/2009 Z. z.
o stredných školách v zmene č.113/2012.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 230/2009 Z. z.
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 326/2008 Z. z.
o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 322/2008 Z. z.
o špeciálnych školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 320/2008 Z. z.
o základnej škole, novela 224/2011 Z. z.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 319/2008 Z. z.
o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 318/2008 Z. z.
o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 308/2008 Z. z.
o materských školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 9/2006 Z. z.
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Opatrenia


Icon Document Oznámenie č. 395/2004 Z. z.
Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výchove a vzdelávaní.

Rezortné predpisy


Icon Document Metodické usmernenie č.28/2011
ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny.
Icon Document Smernica č. 29/2013
ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom na riešenie havarijných situácií.
Icon Document Metodický pokyn č. 21/2011
na hodnotenie žiakov základných škôl.
Icon Document Metodický pokyn č. 22/2011
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.
Icon Document Metodické usmernenie č. 4/2009-R
k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.
Icon Document Smernica č. 7/2008-RI
o ochrane osobných údajov spracúvaných v Centrálnom registri študentov.
Icon Document Metodické usmernenie č. 9/2008-RI
k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy názvov škôl a školských zariadení.
Icon Document Smernica č. 74/2012
ktorou sa mení smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.