Rezortné predpisy


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Kompletný zoznam štátnej legislatívy nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
 


Rezortné predpisy


Icon Document Metodické usmernenie č.28/2011
ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny.
Icon Document Smernica č. 29/2013
ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom na riešenie havarijných situácií.
Icon Document Metodický pokyn č. 21/2011
na hodnotenie žiakov základných škôl.
Icon Document Metodický pokyn č. 22/2011
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.
Icon Document Metodické usmernenie č. 4/2009-R
k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.
Icon Document Smernica č. 7/2008-RI
o ochrane osobných údajov spracúvaných v Centrálnom registri študentov.
Icon Document Metodické usmernenie č. 9/2008-RI
k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy názvov škôl a školských zariadení.
Icon Document Smernica č. 74/2012
ktorou sa mení smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.