Vyhlášky Ministerstva školstva


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Kompletný zoznam štátnej legislatívy nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
 


Vyhlášky Ministerstva školstva


Icon Document Vyhláška MŠ č. 518/2010 Z. z.
ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných, stredných, umeleckých, praktických a jazykových školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č.445/2009 Z. z.
o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 437/2009 Z. z.
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 236/2009 Z. z.
o školskom internáte.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 306/2009 Z. z.
o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 330/2009 Z. z.
o zariadení školského stravovania.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 282/2009 Z. z.
o stredných školách v zmene č.113/2012.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 230/2009 Z. z.
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 326/2008 Z. z.
o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 322/2008 Z. z.
o špeciálnych školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 320/2008 Z. z.
o základnej škole, novela 224/2011 Z. z.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 319/2008 Z. z.
o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 318/2008 Z. z.
o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 308/2008 Z. z.
o materských školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 9/2006 Z. z.
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.