Učebné osnovy a štandardy z predmetov Náboženská výchova a Evanjelické náboženstvo


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Učebné osnovy a štandardy z predmetov Náboženská výchova a Evanjelické náboženstvo schválilo Generálne presbyterstvo ECAV 2. októbra 2009 uznesením 67/4-2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky listom CD-2009-29884/26794-1:916 z 28. 8. 2009 súhlasí s predloženými učebnými osnovami a štandardami ako záväzným pedagogickým dokumentom.


ŠTÁTNE a SÚKROMNÉ školy (Predmet Náboženská výchova)


Učebné osnovy a štandardy

Icon Document Predprimárne vzdelávanie - Materské školy
(ISCED 0)
Icon Document Primárne vzdelávanie - 1. stupeň základných škôl
(ISCED 1) - Inovovaný štátny vzdelávací program
Icon Document Nižšie sekundárne vzdelávanie - 2. stupeň základných škôl a 8-ročné gymnáziá
(ISCED 2) - Inovovaný štátny vzdelávací program
Icon Document Vyššie sekundárne vzdelávanie - Gymnázia 4/5-ročné štúdium
(ISCED  3A - 4/5) - Inovovaný štátny vzdelávací program
Icon Document Vyššie sekundárne vzdelávanie - Gymnázia 8-ročné štúdium
(ISCED 3A - 8) - Inovovaný štátny vzdelávací program

Časovo-tematické plány

Icon Document Návrh časovej dotácie predmetu
pre vyučovanie na štátnych a súkromných školách
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 1. ročník ZŠ
podľa ISCED 1
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 2. ročník ZŠ
podľa ISCED 1
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 3. ročník ZŠ
podľa ISCED 1
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 4. ročník ZŠ
podľa ISCED 1
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 5. ročník ZŠ
podľa ISCED 2
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 6. ročník ZŠ
podľa ISCED 2
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 7. ročník ZŠ
podľa ISCED 2
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 8. ročník ZŠ
podľa ISCED 2
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 9. ročník ZŠ
podľa ISCED 2
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 1. a 2 ročník gymnázií
podľa ISCED 3A

CIRKEVNÉ školy (Predmet Evanjelické náboženstvo)


Učebné osnovy a štandardy

Icon Document Predprimárne vzdelávanie - Materské školy
(ISCED 0)
Icon Document Primárne vzdelávanie - 1. stupeň základných škôl
(ISCED 1)
Icon Document Nižšie sekundárne vzdelávanie - 2. stupeň základných škôl
(ISCED 2)
Icon Document Nižšie sekundárne vzdelávanie - gymnáziá 4-ročné
(ISCED 3)
Icon Document Vyššie sekundárne vzdelávanie - gymnáziá 5-ročné
(ISCED 3)
Icon Document Vyššie sekundárne vzdelávanie - gymnáziá 8-ročné
(ISCED 2-3)

Časovo-tematické plány

Icon Document Návrh časovej dotácie predmetu
pre vyučovanie na štátnych a súkromných školách

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.