O NÁS

FAQs - Často kladené otázky


Hladam odpovedTieto otázky dostávame často. Možno v nich nájdete odpoveď na tie Vaše.

Čítať ďalej...

Kto podporuje evanjelické školy?
Jednotlivé evanjelické školy sú osobité prostredím, v ktorom pôsobia, dobou vzniku i históriou, „ktorú si prešli“. Každá škola má preto vlastný spôsob hľadania finančných prostriedkov k napĺňaniu svojho poslania. Okrem verejných zdrojov sa školy snažia získavať finančnú podporu k uskutočňovaniu verejne prospešnej služby kombináciou následných zdrojov.

Rodičia


Finančná podpora zo strany rodičov má niekoľko podôb. Rodičia sa organizujú v Združeniach rodičov, kde majú každoročne možnosť rozhodnúť o výške žiackeho príspevku. Takto vyzbierané finančné prostriedky slúžia potrebám vzdelávania, pričom vedenie školy predkladá združeniu požiadavky na dofinancovanie jednotlivých oblastí prevádzky školy a rodičia rozhodujú, ktoré výdavkové položky budú z príspevku uhradené.

Povinný školský príspevok (tzv. "školné") je ďalšou formou, ktorú môžu školy využiť k získavaniu finančných prostriedkov a niektoré to využívajú. Je na rozhodnutí vedenia školy, či, a v akej výške zavedie "školné". Na evanjelických školách sa školné pohybuje v rozpätí  0 – 400 € na rok a žiaka. V prípade, že si škola zvolí vysoké školné, ponúka zároveň sociálny program pre žiakov z nízko príjmových rodín.

Individuálne dary sú ďalšou formou, ktorou rodičia podporujú finančné potreby školy.

Ďalšou z obvyklých foriem podpory je možnosť raz ročne presmerovať 2 percentá z odvedených daní škole (účelovému zariadeniu cirkvi).

Cirkevné zbory, senioráty a dištrikty


Evanjelické cirkevné zbory, senioráty a dištrikty sú ďalšími podporovateľmi evanjelických škôl, obzvlášť ak sú zriaďovateľmi škôl. Za týmto účelom vyhlasujú príležitostné finančné zbierky, alebo prispievajú na prevádzku školy z vlastného rozpočtu. Nezriedka zvyknú školy finančne podporiť aj milodary jednotlivcov z radov zboru. Niektoré školy sú finančne podporované zahraničnými partnerskými cirkevnými zbormi (zväčša z USA).

Firmy


Regionálne firmy a živnostníci sú ďalšími možnými donormi, na ktorých sa evanjelické školy obracajú s žiadosťou o finančné dary i dary materiálneho charakteru (produkcia firiem). Medzi výraznú mieru pomoci patrí aj to, keď sa firmy rozhodnú venovať svoje 2 percentá z odvedených daní škole.

Grantové agentúry, nadácie a Európska únia


Školy sa viac-menej úspešne zapájajú do výziev jednotlivých grantových agentúr a nadácií. v posledných rokoch sa úspešne uchádzajú o prostriedky z fondov Európskej únie slúžiacich k podpore rozvoja vzdelávania.

Mestá a obce

 
V prípade, že mestá a obce vidia význam v pôsobení evanjelickej školy na jej území, sú ochotné prispieť na jej prevádzku z vlastného rozpočtu.

Nájmy a podnikateľská činnosť škôl

 
Napriek tomu, že poslaním škôl nie je podnikateľská činnosť, v prípade, že školy spravujú priestory, ktorý v danom období nepotrebujú k vzdelávaniu žiakov (neúplné školy s neuzavretým počtom študentov), snažia sa ich prenajať. V obmedzenej miere využívajú k prenájmu priestory v čase, kedy neprebieha vyučovanie.

Do sedminy

Topánky v piesku

Tretí skúšobný článok pre nalinkovanie. Len štvrtina katolíckych veriacich je z Európy. Preto sa hovorí, že by sa prvýkrát v modernej ére mohol stať pápežom muž mimo nášho kontinentu.

Čítať ďalej...

Do šestice

Topánky v piesku

Tretí skúšobný článok pre nalinkovanie. Len štvrtina katolíckych veriacich je z Európy. Preto sa hovorí, že by sa prvýkrát v modernej ére mohol stať pápežom muž mimo nášho kontinentu.

Čítať ďalej...

Do pätice

Topánky v piesku

Tretí skúšobný článok pre nalinkovanie. Len štvrtina katolíckych veriacich je z Európy. Preto sa hovorí, že by sa prvýkrát v modernej ére mohol stať pápežom muž mimo nášho kontinentu.

Čítať ďalej...

Naša filozofia výchovy
Našim poslaním je pomáhať žiakom, aby sa ich osobnosť rozvíjala rovnomerne. Aby vedľa intelektu zreli emocionálne, morálne i duchovne. Preto vo výchove a vzdelávaní považujeme za dôležitý celistvý rozvoj osobnosti.

Scitlivenie na to, čo nás presahuje

Rodíme sa ako „religiózne bytosti“ s potrebou vzťahovať sa k tomu, čo nás presahuje. Chceme u mladých ľudí rozvíjať citlivosť pre to, čo je ukryté, pretože nie je uchopiteľné, no predsa dáva človeku a jeho svetu zmysel. Našim cieľom je, aby dospievajúci mladí ľudia dokázali správne identifikovať predmety uctievania v ich osobnom živote a nachádzali to, čo je v našom svete hodné odovzdania sa.

Utváranie vlastnej identity

Sme presvedčení, že zdravý rozvoj ľudskej identity je možný len v prostredí lásky a dôvery. K akému jadru ľudskej podstaty môže dospieť človek, ktorý dôveruje Bohu, prehodnocuje hĺbku vlastnej existencie a svoj vzťah k druhým? Takýto človek je schopný bezpodmienečnej dôvery, dokáže slobodne utvárať vlastný život, dokáže neustále zrieť, vie vyjadrovať radosť i bolesť, je  schopný lásky i obete, dokáže solidarizovať s druhými, a vie hovoriť o nádeji, v ktorej žije.

Moderný spôsob vyučovania

Vedieme žiakov k schopnosti myslieť tvorivo a kriticky. Preferujeme zážitkové formy vyučovania počas ktorých žiak spoznáva svet celistvo (emocionálnu skúsenosť nevynímajúc), reflektuje svoj zážitok, aby mohol následne skúsenosť uplatniť v živote. Žiakov vedieme k otvorenosti celoživotnému vzdelávaniu sa. Podporujeme schopnosť tímovo pracovať, komunikovať so vzájomným rešpektom.

Zmysel pre správne jednanie

Sme presvedčení, že ľudia sú nositeľmi Božieho obrazu, čo im dáva úctu a dôstojnosť k sebe i druhým. Pomáhame žiakom osvojovať si postoje, ktoré stoja na schopnosti dôvery a lásky. Vedieme žiakov k zodpovednosti a čestnosti, podporujeme ich samostatnosť, ktorá je dôležitou súčasťou ľudskej slobody.

Evanjelická identita

V ekumenickom prostredí vzájomného rešpektu chceme žiakom sprostredkovať hodnoty našej náboženskej tradície: Veríme v Boha, ktorý sa nám z milosti, bez zásluh nás ľudí, zjavil v Ježišovi Kristovi. Vyznávame, že sme nehodní, pretože vieme, že Boh bude vždy niekoľko krokov pred nami. Nemôžme ho dobehnúť ani kvalitou viery a ani svojim jednaním. Zároveň sme ale radostní, pretože vieme, že nie na seba, ale práve na Boha se môžeme spoľahnúť. On stojí v Ježišovi Kristovi s Duchom Svätým na našej strane. Preto chceme slúžiť Božej vôli a presadzovať svoju vôľu s Božími zámermi.

Do štvorice

Topánky v piesku

Tretí - - skúšobný článok pre nalinkovanie. Len štvrtina katolíckych veriacich je z Európy. Preto sa hovorí, že by sa prvýkrát v modernej ére mohol stať pápežom muž mimo nášho kontinentu.

Čítať ďalej...

Sieť evanjelických škôl


Pictogram NAVIGATIONKliknite na miesta v mape, alebo si zvoľte typ školy, ktorú hľadáte.

Čítať ďalej...

Napíšte nám


Napíšte námKontaktujte nás prostredníctvom webového formulára. Čítať ďalej...

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.