Evanjelické lýceum hľadá nového riaditeľa

Evanjelické lýceum v Bratislave
ZVOLEN | Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa.

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa:

EVANJELICKÉ LÝCEUM, VRANOVSKÁ 2, BRATISLAVA
(plný úväzok)
a súčasne
EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PALISÁDY 57, BRATISLAVA
(polovičný úväzok)

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 a v § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.


A/ Kvalifikačné predpoklady


Kvalifikačné predpoklady požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - príloha č. 1 –  Časť III.,V., VII.


B/ Ostatné predpoklady


Odrážka vykonanie prvej atestácie ( I. kvalifikačná skúška, alebo jej náhradná forma)
Odrážka pedagogická prax minimálne 5 rokov,
Odrážka bezúhonnosť
Odrážka zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pre prácu),
Odrážka ovládanie štátneho jazyka
Odrážka spôsobilosť na právne úkony
Odrážka poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách s právnou subjektivitou
Odrážka usporiadaný rodinný život
Odrážka komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
Odrážka znalosť cudzieho jazyka vítaná
Odrážka znalosť práce s PC ( Word, Excel, Internet )


Podklady k prihláške do výberového konania


1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. doklady o vzdelaní,
3. doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
4. výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ),
5. návrh koncepcie rozvoja školy,
6. profesijný životopis,
7. potvrdenia o pedagogickej praxi, (nie staršie ako 1 mesiac)
8. preukázanie zdravotnej spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy - potvrdenie  ( podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých prepisov)
9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania
10. stanovisko domáceho zborového farára
11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Požadované podklady zasielajte do 31. 3. 2015 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie Riaditeľ EL a EZŠ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen.  Kontaktná osoba: Ing. Žilinčík, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

Roman Žilinčík | Tajomník pre cirkevné školy ZD | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 2. 3. 2015

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.