20 rokov novodobej existencie EKG v Prešove

20. výročie EKG v Prešove
PREŠOV | Evanjelické kolegiálne gymnázium začalo školský rok slávnostnejšie než obvykle.

Aj pre študentov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove sa 5. septembra začal nový školský rok. Vyše dvesto žiakov štvor- a osemročného štúdia sa stretlo v Chráme Sv. Trojice v Prešove o 10.00 hod. na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou, ktoré sa konali pri príležitosti otvorenia nového školského roka, ako aj pri 20. výročí znovuotvorenia školy.

Po úvodnej básni od Ladislava Fričovského Prešovskému kolégiu (k jubileu), ktorá sa končila výzvou: Ad astra! – Hore k výšinám!, duchovný správca školy ThDr. Matej Oráč, PhD., privítal pozvaných hostí: predsedníctvo VD, seniora ŠZS, zborového farára, členov Rady školy aj všetkých zhromaždených.


Kázňou slova Božieho na základe biblického textu zo Ž 1, 1 – 6 prítomným poslúžil brat biskup VD ECAV Slavomír Sabol. Vyjadril radosť a vďačnosť za prijaté dobrodenia za uplynulé roky existencie EKG. Zaspomínal na otvorenie 1. školského roku, ktorého sa osobne zúčastnil, či na neľahké obdobie „boja“ o prinavrátenie budovy, ktoré skončilo r. 2010. Zdôraznil, že je dôležité rozmýšľať aj o tom, ako môže škola napredovať, čo má byť jej cieľom. Našu školu prirovnal k stromu. Ten by mal mať pevné korene viery, čerpajúce vodu z prameňa Božieho slova. Aby mohli korene čerpať vodu, aby teda mohol človek duchovne napredovať, je nevyhnutná pôda. V nej je dnes často potrebné rozbíjať skalu egoizmu a pýchy. Dôležitou časťou stromu je koruna s listami, ktoré získavajú energiu, teplo, svetlo zo slnka. My by sme mali naše srdcia smerovať na svetlo Krista. Biskup VD ECAV zaželal škole, aby smerovala svoje „listy“ ku slnku, aby bola miestom, kde je dostatok svetla a tepla aj vo vzťahoch v nej, pričom bude ako strom prinášať ovocie – úžitok iným.

Prítomných pozdravil aj brat senior ŠZS Ján Velebír. Vyzdvihol veľmi dobrú a plodnú spoluprácu ŠZS a EKG, poukázal na degradáciu hodnôt vo svete a oslovil prítomných s prianím, aby dokázali zachovávať správne hodnoty. Žiakov a pedagógov EKG vyzval k tvorivosti, ku kritickému a tvorivému mysleniu, aby boli žiaci tvorcami správnych hodnôt.

Marián Damankoš Ján Velebír

Veľmi nás svojím pozdravom potešil domáci zborový farár Ján Bakalár, ktorý v škole pôsobí od jej vzniku. Prihovoril sa textom 2Tim 4, 17. Oslovil žiakov i zamestnancov školy s prianím, aby stáli jeden pri druhom a vedeli sa povzbudiť a pomáhať si navzájom. Poďakoval aj za všetkých ľudí, ktorí pri tejto škole stáli od jej vzniku, stoja teraz a i v budúcnosti budú, ako aj radosť z toho, že môže vidieť, že škola je naozaj miestom požehnania, pretože pri nej stál a stojí po celý čas Pán Boh.

Na záver si prítomní, medzi ktorými nechýbali ani absolventi školy, vypočuli príhovor riaditeľa školy PhDr. Mariána Damankoša, PhD. Vyjadril v ňom vďačnosť za požehnanie, ktoré škola počas svojej existencie prijala. Všetkých pozval 27. 10. na slávnostnú akadémiu pri 20. výročí. Pripomenul projekt 500 rokov reformácie. Vyzdvihol snahu o výchovu a vzdelávanie žiakov tak, aby sa z nich ľudia, ktorí nie sú zahľadení len do seba, ale zaujímajú sa o svoje okolie a ostatných ľudí. Po slávnostnom otvorení nového školského roka zaželal všetkým požehnaný a úspešný školský rok 2016/2017.

Službami Božími nás sprevádzala školská kapela.

Ľudmila Kónyová | EKG v Prešove | www.esspo.sk | 13. 9. 2016

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.