Duševné zdravie maturantov

EG JAK Košice Predná Hora
KOŠICE, PREDNÁ HORA | Žiaci maturitných tried Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach sa 7. októbra 2016 zúčastnili exkurzie v Odbornom liečebnom ústave Predná Hora.

Ústav ako renomované slovenské pracovisko poskytuje záujemcom z radov širokej verejnosti popularizačné i odborné prednášky venujúce sa problematike rôznorodých podôb závislosti, ich liečby a prevencie. 

Z ponúkaných tém si študenti gymnázia mali možnosť s predstihom vybrať elektronickým hlasovaním tie, ktoré ich najviac zaujímajú. Najviac hlasov z odborných tém získala problematika novodobých nelátkových závislostí, o ktorej prednášal MUDr. Jozef Benkovič. Študenti sa mali možnosť oboznámiť s vývojom nelátkových závislosti (patologické hráčstvo, potreba nakupovať, závislosť na počítačových hrách, problematika sociálnych sietí) a dozvedieť sa, ako postupuje liečba usilujúca sa pomôcť pacientovi bojujúcemu s týmto typom závislostí.

 Z popularizačných prednášok ústavu si študenti zvolili tému - Stres a práca s ním. Interaktívnou dialogickou formou tému priblížil PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, ktorý v ústave zodpovedá za psychoterapeutickú starostlivosť pacientov. Študenti mali možnosť reagovať na skúsenosti so stresovými podnetmi vo svojom okolí a dozvedieť sa, ako na nich reagovať a znižovať ich negatívny vplyv.

Na záver si ústav od študentov vyžiadal spätnú väzbu na prezentované prednášky a odporúčania, ako interakcie so stredoškolskými poslucháčmi vylepšiť.

Pred koncom exkurzie previedla Mgr. Petra Glűcknerová (sprevádzajúca v ústave hosti) študentov verejnými priestormi ústavu, aby si prítomní utvorili predstavu o liečebných podmienkach pacientov. Nechuť niektorých študentov vrátiť sa z prívetivého prostredia ústavu domov organizátorov uistila v názore, že témy duševného zdravia naberajú v materiálne orientovanej dobe na význame.

František Korečko | školský farár a učiteľ | www.gjak.sk | 27. 10. 2016

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.