Oslava Dňa učiteľov VD v Prešove

Deň učiteľov VD 2017
PREŠOV | 7. apríla 2017 sa v Prešove stretli učitelia škôl zriadených Východným dištriktom, aby oslávili sviatok učiteľského povolania.

Pri tejto príležitosti biskup VD pravidelne oceňuje učiteľov, ktorí sa v uplynulom roku zaslúžili za zlepšenie vyučovania na svojej škole.

Ocenení padagógovia


Mgr. Zuzana Ruttkayová (Evanjelická spojená škola v Martine, vyučujúca: slovenského  jazyka a literatúry a hudobnej výchovy) ocenená za: 
- tvorivú pedagogickú činnosť, zodpovedný a inovatívny prístup pri plnení úloh
- citlivý a trpezlivý prístup k žiakom vo funkcii výchovného poradcu
- dlhoročnú prínosnú prácu pri rozvoji školy
 
ThDr. Jana Bosáková, PhD., (Evanjelická spojená škola v Martine, vyučujúca evanjelické a. v. náboženstvo a anglický jazyk) ocenená za: 
- tvorivú, aktívnu, inovatívnu a zodpovednú prácu v škole  
- tvorbu učebníc a metodických príručiek pre evanjelické náboženstvo
- organizáciu sociálnych projektov a mimoškolských aktivít
- starostlivosť o duchovný a osobný rast žiakov a pedagógov
 
Mgr. Janka Grešová (Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši, vyučujúca  na 1. stupni ZŠ) ocenená za:
- aktívnu účasť na projekte Erasmus KA1 a2 , v rámci ktorého sa zúčastnila vzdelávania vo Veľkej Británii a v rámci ktorého participovala na príprave projektového stretnutia
- vedenie žurnalistického krúžku a vedenie školskej kroniky
 
Ing. Eva Volajová (Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši, vyučujúca matematiky a fyziky) ocenená za:
- úspešné vedenie žiakov k riešeniu predmetových súťaží,
- odborné a kompetentné vykonávanie funkcie vedúcej predmetovej komisie MAT – FYZ – INF,  a funkcie koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
 
Mgr. Zuzana Jenčuráková (Evanjelická spojená škola internátna v Červenici, pedagogická vychovávateľka) ocenená za: 
- Emocionálny a kvalifikovaný pedagogický prístup k žiakom predprimárneho vzdelávania
- Aktivita pri zapájaní detí EŠMŠI  do mimoškolských aktivít
- Individuálne zvyšovanie odbornej kvalifikácie
 
PaedDr. Anna Mattová (Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach,  vyučujúca telesnej a športovej výchovy) ocenená za: 
- úspešné vedenie predmetovej komisie výchovných predmetov
- úspešnú prípravu žiakov na športové súťaže , vedenie knižničného fondu 
 
Mgr. Zuzana Kaduková (Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach,   vyučujúca predmetov matematika a geografia) ocenená za: 
- Kvalitné vyučovanie matematiky a  matematiky v anglickom jazyku 
- úspešnú prípravu žiakov na matematické  súťaže prostredníctvom krúžkovej činnosti.
 
PaedDr. Ľubica Demčáková (Evanjelická spojená škola v Prešove, vyučujúca  1. stupňa ZŠ) ocenená za: 
- Tvorba a aktualizácia Školského vzdelávacieho programu EZŠ a ŠKD
- Vedenie metodického združenia EZŠ 1-4
- Tvorba obsahovej náplne projektových týždňov v EZŠ
 
PhDr. Ľudmila Kónyová (Evanjelická spojená škola v Prešove, vyučujúca dejepisu a slovenského jazyka) ocenená  za:
- Zorganizovanie kultúrneho programu pri 20. výročí vzniku Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove
 

V príjemnej atmosfére umeleckého programu žiakov Evanjelickej špojenej školy Prešov si učitelia vychutnávali radosť z napredovania žiakov, ktorí sú im zverení.

Program začal o 11:00 hodine v Evanjelickom kostole na Hlavnej ulici spoločnými Službami Božími, na ktorých sa kázňou prihovoril biskup VD ECAV Slavomír Sabol. Po nich sa program presunul do dvorany Biskupského úradu, kde pokračoval oceňovaním učiteľov, poďakovaniami a programom žiakov. Podujatie skončilo spoločným obedom a neformálnymi rozhovormi.Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.