Nový projekt na ESŠ v Martine

Žiaci ESŠ Martin na školských bohoslužbách
Nemáme právo súdiť, ale máme právo pomáhať! - Heslo nového sociálneho projektu Evanjelickej spojenej školy v Martine..

Tému Vyčistenia chrámu na základe biblického textu z evanjelia podľa Jána nezaznela náhodou. Školská spirituálka Janka Bosáková žiakom Evanjelickej spojenej školy v Martine pripomenula potrebu vyčistiť si srdcia od zlého, od predsudkov či nevšímavosti, aby biblický príklad následne previazala so sociálnym projektom, ktorý sa v ESŠ začal  spolu s pôstnym obdobím.

Správna reakcia na domáce násilie


Cieľom sociálneho projektu na Evanjelickej spojenej škole v Martine (ďalej ESŠ) je v spolupráci s martinským občianskym združením Brieždenie informovať žiakov, rodičov a verejnosť s rôznymi podobami pojmu "domáce násilie" a pomôcť žiakom správne reagovať v situáciách, keď sa stretnú s jeho obeťami, či sú jeho svedkami.

Na služby Božie pozvaná Magdaléna Filová predstavila OZ BRIEŽDENIE, ktoré prevádzkuje domov Centrum POKOJ-a. Centrum vzniklo z potreby poskytnúť ženám a deťom, ale aj osamelým matkám či tehotným v núdzi ochranu a bezpečie pred rôznymi formami domáceho násilia. Okrem ubytovania, poradenstva či pomoci pri následnom zaradení sa žien a detí do normálneho života sa v Centre POKOJ-a snažia poskytnúť klientkam porozumenie, lásku, prijatie či bezpečné a pokojné prostredie. Súčasne klientky povzbudzujú a učia k opätovnej dôvere k ľuďom a nádeji do života.

Veľký záujem zo strany žiakov


Priestor zapojiť sa do diania dostali i žiaci ESŠ v Martine. Žiaci kládli skutočne konkrétne otázky. Zaujímalo ich ako sa klienti dozvedia o pomoci, ktoré poskytuje Centrum Pokoj-a, čo nasleduje po možnom ročnom pobyte, aké sú v centre ubytovacie podmienky, aká je jeho kapacita alebo koľko ľudí prešlo domovom. Otázok by bolo viac, a preto spirituálka J. Bosáková žiakov vyzvala k ich opätovnému návratu v rámci konkrétnych aktivít sociálneho projektu na škole.

Spomedzi rozličných aktivít, zameraných na pomoc občianskemu združeniu Brieždenie z Kláštora pod Znievom, ktoré prevádzkuje zariadenie pre týrané matky s deťmi bude v priestoroch ESŠ v Martine prebiehať zbierka trvanlivých potravín, riadu, čistiacich prostriedkov či posteľnej bielizne. Gymnazisti zároveň navštívia Centrum POKOJ-a s pripraveným programom, súťažami a hrami pre týrané deti. Žiakov môže veľa naučiť a zaujať aj očakávaná diskusia o možnosti pomoci priamo v ich triedach. Hosťami budú klientky či sociálne pracovníčky, ktoré školu čoskoro navštívia.

Na podporu tohto projektu žiaci a študenti ESŠ v Martine už teraz vymýšľajú rôzne kreatívne aktivity a mini projekty, cez ktoré získajú peniaze, určené na pomoc Centru POKOJ-a. Vidíme v tom prácu našich žiakov, ktorá je hodná požehnania. Skrze angažovanosť detí sa totiž do sociálnych projektov nie raz zapoja i samotní rodičia a starí rodičia. Všetci spoločne sa učíme pomáhať a byť vnímaví na potreby iných – na ich často neviditeľnú bolesť.


Unikát na Slovensku 


Súčasťou vzdelávacieho programu Evanjelickej spojenej školy v Martine je stretnutie s Božím slovom, s kresťanskými hodnotami a príkladmi kresťanského charakteru, s ktorými sa každé dieťa a mladý človek môže prirodzene oboznamovať. Riaditeľ ESŠ Jozef Sopoliga preto hovorí o úspechu ponúknuť rodičom a ich deťom „vzdelávanie v kresťanských školách, ktorých silným akcentom je kvalita výchovy v evanjelicko-kresťanskom duchu, sociálnu pomoc a vzdelávanie v oblasti jazykov.“

Evanjelická spojená škola v Martine predstavuje pritom na Slovensku unikát v rozsahu zastúpených evanjelických škôl. Spojenú evanjelickú školu totiž tvorí tak Evanjelická materská škola, ako aj Evanjelická základná škola a gymnázium. Nadväzujú na ňu aj dva vysokoškolské programy, akreditované na Žilinskej univerzite v Žiline. Ide teda o skutočný unikát aj v oblasti sociálnej angažovanosti žiakov a študentov – Spojená evanjelická škola ponúka kontinuitu vzdelávania v evanjelicko-kresťanskom duchu od škôlky po vysokú školu, vzdeláva v anglickom jazyku a vedie žiakov a študentov k stálej sociálnej aktivite a ochote pomôcť blížnym. 

Hedwiga Tkáčová | ESŠ Martin | 17. 03. 2014

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.