Inovovaný štátny vzdelávací program

Ministerstvo
Dávame do pozornosti zmenu vzdelávacích štandardov pre predmet náboženská výchova – evanjelické a. v. náboženstvo.

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu zverejnilo Inovovaný štátny vzdelávací program – vzdelávacie štandardy. Nájdete ho na stránkach www.minedu.sk v časti Aktuálne témy a tiež na stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk.

Na stránke Evanjelické školy zverejňujeme upravené vzdelávacie plány pre jednotlivé ročníky, ktoré môžete použiť ako pedagogickú dokumentáciu pre školy. Po obsahovej stránke sú osnovy zachované, menil a zjednodušil sa výkonový a obsahový štandard. Náboženská výchova sa vyučuje v každom ročníku základných škôl jednu hodinu týždenne. V tematických výchovnovzdelávacích plánoch jednotlivých ročníkov potrebuje vyučujúci upraviť časovo časť obsah tematických celkov podľa dní kedy vyučuje.

Učebné osnovy a štandardy


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.