Seminár učiteľov Náboženskej výchovy na štátnych školách

Učitelia náboženskej výchovy ECAV na štátnych školách sa 23. - 24. augusta 2016 stretli na pracovnom seminára vo Veľkom Slavkove.

Seminár bol zorganizovaný pod záštitou Školského výboru ECAV na Slovensku, Evanjelickej akadémie a Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku.

Po prezentácii a obede seminár otvorila privítaním účastníkov Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu z GBÚ ECAV v Bratislave. Úvodnou pobožnosťou na biblický text Mt 5,13 poslúžila Viktória Lisáková, farárka z Rimavskej Soboty a školská dekanka v Rimavskom senioráte.

Prvým prednášateľom bol Mgr. Jozef Bernát z Metodicko-pedagogického centra /ďalej MPC/ Prešov. Vo svojej prednáške sa venoval téme, ktorá je v súvislosti s NAB v štátnych školách realitou pre väčšinu vyučujúcich – vyučovaniu v triede so spojenými ročníkmi. Po stručnom spomenutí  stále aktuálnych didaktických zásad J.A.Komenského poukázal na to, že každý učiteľ má k žiakom pristupovať s láskou, aktualizovať si svoje vedomosti a pracovať na svojom pedagogickom raste.   Ďalej priblížil všeobecné zásady zamerané na to ako žiakom klásť otázky, ako postupovať pri ich vyrušovaní a aké konkrétne stratégie si má učiteľ voliť vo svojom správaní sa na vyučovacej hodine. Následne predstavil základný princíp vyučovania v triede so spojenými ročníkmi. Je ním striedanie priamej práce učiteľa so žiakmi a samostatnej práce žiakov. Položil dôraz na prípravu vyučujúceho a uviedol viaceré metódy, vhodné pre spomenutý typ vyučovania. V diskusii vyjadril údiv nad skutočnosťou, že niektorí účastníci seminára v jednej skupine vyučujú – pre nízky počet - žiakov od 1. po 9. ročník.  

Po prestávke pracovný seminár pokračoval prednáškou „Pedagogicko-psychologické aspekty vyučovania“ v podaní PhDr. Ivety Martinčekovej z MPC Bratislava. V úvode spomenula tri kľúčové činitele, o ktoré vo vyučovacom procese ide: so žiakom hovoriť, vychovávať ho a vzdelávať. Ďalej uviedla, že východiskové pre výchovno-vzdelávací proces je, aby sa stretli osobnosti (učiteľ – žiak). Podotkla, že dôležitá je aj atmosféra v škole a v triede – aby bola priaznivá, musí byť učiteľ osobnostne vyzretý. V prednáške tiež osvetlila, že učiteľ by mal u žiakov  poznať ich učebné štýly, záujmy, rodinné prostredie, schopnosti i ako žiak vníma sám seba – svoj potenciál. Po predstavení jednotlivých osobnostných typov, teda čo je charakteristické pre sangvinika, cholerika, flegmatika a melancholika, nasledovali dve praktické aktivity venované tejto téme.

Programový blok po večeri moderoval Roman Sarvaš, farár a predseda Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Okrem výmeny skúseností z praxe a diskusie, dostali vyučujúci informácie o novom tlačive hospitačného záznamu i tlačivo samotné a boli oboznámení so štátnymi zákonnými normami týkajúcimi sa vyučovania NAB.

Prvý deň pracovného seminára ukončila večerná pobožnosť založená na slovách Písma svätého z 1Tes 5,18, ktorú vykonal R. Sarvaš.

Druhý deň po rannej pobožnosti sa začal prednáškou učiteľky a bývalej metodičky Mgr. Dany Naďovej, ktorá v nej oboznámila s príkladmi využitia rôznych aktivít a činností v jednotlivých fázach vyučovania. Zmienila sa aj o inovačných metódach a špecifických cieľoch vyučovania. Zúčastnení mali možnosť vyskúšať si prakticky pár predstavených aktivít.

Napokon po krátkej prestávke D. Veselá odovzdala slovo učiteľke PaedDr. Ingrid Peťkovskej, ktorá je autorkou učebníc NAB a metodických príručiek pre 1.-4. ročník ZŠ. V prvej časti prednášky  predstavila štruktúru daných metodických príručiek, pričom s využitím dataprojektora prezentovala  ukážky z nich a tiež z pripravovaného pracovného zošita pre žiakov materských škôl „Cestička za Pánom Ježišom“, ktorý tak isto pochádza z jej autorského pera. V druhej časti hovorila o skupinovom vyučovaní s vyústením, že sa dá dobre uplatniť aj pri vyučovaní NAB v zmiešaných ročníkoch.

Pracovný seminár, ktorý chcel byť pomocou vyučujúcim NAB v štátnych školách pri krásnej ale i náročnej úlohe vštepovania Kristovho evanjelia do sŕdc žiakov a tým aj ovplyvňovania ich hodnotového systému uprostred stále viac sekulárnej spoločnosti, zakončila slovami poďakovania prednášajúcim D. Veselá a R. Sarvaš pred udelením požehnania predniesol záverečnú modlitbu spojenú so spoločne odriekaným Otčenášom. Podnetmi vyplynuvšími od účastníkov pracovného seminára sa bude zaoberať Školský výbor ECAV na Slovensku.              
   
Roman Sarvaš | predseda Školského výboru ZD ECAV, zborový farár CZ Babiná | 8. 9. 2016

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.