Seminár pre vyučujúcich náboženskú výchovu

Mládežnícke centrum Veľký Slavkov
VEĽKÝ SLAVKOV | V dňoch 7.- 8. septembra 2017 sa konal pracovný seminár pre vyučujúcich náboženskú výchovu v štátnych školách.
 
Podujatie zorganizoval v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove Školský výbor ECAV na Slovensku v spolupráci s Evanjelickou akadémiou.

Prvý deň bol zameraný na oboznámenie s funkciou a prípravou učebného plánu školy a tiež na tvorbu a spôsob vypracovania tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Do danej problematiky nás uviedla svojou prednáškou a workshopom PhDr. Dáša Vargová, CSc. zo Štátneho pedagogického ústavu Bratislava. Večer patril výmene skúseností z praxe a diskusii účastníkov. Poruchy správania žiakov a špecifické vývinové poruchy učenia a reči nám v druhý seminárny deň cez svoje dve prednášky priblížila PhDr. Viera Hybenová z Metodicko-pedagogického centra Prešov. Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku a organizačne ho zabezpečila Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu z GBÚ ECAV Bratislava, za čo jej patrí poďakovanie. Úvodnou pobožnosťou a modlitbami poslúžil autor tohto príspevku.

Ďakujeme Pánovi cirkvi za čas strávený na seminári. Jeho cieľom bolo prispieť k rozvoju odborných kompetencií vyučujúcich a tým ku skvalitneniu vyučovania náboženskej výchovy, ktorá je dôležitou súčasťou napĺňania Kristovho misijného príkazu.

Roman Sarvaš | predseda Školského výboru ZD ECAV | námestný farár v CZ Babiná | | 10. 9. 2017

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.