Program zasadnutia Školského výboru 11. 2. 2016

Zasadnutie Školského výboru ECAV v Evanjelickej spojenej škole | Prešov.

1. Úvodná pobožnosť (Oráč)
2. Kontrola plnenia uznesení a stavu plnenia Plánu práce ŠV ECAV na rok 2016
2A: Uznesenie 9/2015 (Veselá), Uznesenie 11/2015 (Čurlík), Uznesenie 12/2015 (Sarvaš), Uznesenie 13/2015 (Damankoš), Uznesenie 14/2015 (Damankoš), Uznesenie 15/2015 (Damankoš+), Uznesenie 16/2015 (Veselá), Uznesenie 17/2015 (Veselá, Hanuska, Damankoš, Bosáková)
2B: Príprava seminárov v marci 2016 (EMŠ, EZŠ 1-4, EVB, TSV) za prítomnosti moderátorov (Sabolová, Medveďová, Oráč, Mattová)
3. Správa o činnosti Školského výboru ECAV v roku 2015 (Damankoš)
4. Úlohy z GP a zo synody
a. Návrhy na novelizáciu zákona č. 6/2010 (predkladá M. Čurlík)
b. Vypracovanie legislatívneho zámeru a návrhu zákona o vzdelávaní v ECAV (predkladá M. Damankoš)
c. Vypracovanie Stratégie rozvoja evanjelického školstva na obdobie 2016-2025 (predkladá M. Damankoš)
5. Info o projekte: „500 protestantských škôl oslavuje 500. výročie reformácie“
(Damankoš + zodpovedné osoby) – www.schools500reformation.net
a. Návrh plánu aktivít pre ECAV v SR
6. Príprava exkurzie „Po stopách reformácie“ v Nemecku
Určenie sprievodcov, Účastníci, Termín, Trasa , Rozpočet
7. Zmluva o spolupráci medzi ECAV a SEM
8. Stav písania a tlačenia učebníc EVB a NAB - plány na nasledujúci školský rok (Veselá)
9. Informácia o činnosti metodického centra pre EVB a NAB - plány na nasledujúci školský rok (Naďová)
10. Súťaže
a. Hudobné talenty + plány na nasledujúci školský rok (Veselá)
b. Biblická olympiáda + plány na nasledujúci školský rok (Veselá)
c. Tranovského Mikuláš
11. Rôzne

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.