Duchovná pieseň 2017

Súťaž Duchovná pieseň
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje 4. ročník speváckej súťaže v sólovom speve.

Spev je prirodzenou schopnosťou človeka vyjadrovať hlasom svoje vnútorné prežívanie. Pritom deti a mládež sa čoraz menej venujú spevu. Touto súťažou chceme jednak podchytiť hudobné talenty a dať im možnosť rozvíjať svoj dar, a zároveň motivovať k poznávaniu a spievaniu duchovnej piesne. Cieľovým zameraním súťaže je sólový spev.


PRIHLÁŠKA ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

Kto sa môže zúčastniť


Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci navštevujúci náboženskú výchovu ev. a. v. na štátnych a súkromných školách, ktorí zvíťazili v seniorátnom kole a žiaci evanjelických škôl, ktorí zvíťazili v školskom kole.

Kategórie účastníkov


0. kategória: Materské školy (nesúťažná kategória)
1. kategória: vek 6 až 8 rokov (od 1. ročníka základnej školy)
2. kategória: vek 9 až 11 rokov
3. kategória: vek 12 až 15 rokov
4. kategória: vek 16 až 20 rokov

Rozhodujúci je vek súťažiaceho v deň konania seniorátneho a školského kola.

Organizačné zabezpečenie


Súťaž je verejná a dvojúrovňová – školské/seniorátne a celoslovenské kolo.

Celoslovenské kolo

Dátum: 5. máj 2017
Miesto konania: Evanjelická spojená škola Martin, M. R. Štefánika 17
Predseda odbornej poroty: ThDr. Jana Bosáková


Povinné piesne


Kategória - Materské školy:
1. pieseň – ľubovoľná detská kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

1. kategória:

1. pieseň – ľubovoľná skladba z Evanjelického spevníka
2. pieseň – Detská kresťanská pieseň podľa vlastného výberu.

2. kategória:
1. pieseň – ľubovoľná skladba z Evanjelického spevníka
2. pieseň – Detská kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

3. kategória:
1. pieseň – Evanjelický spevník 374 – Keď zasvitnú ranné zore
2. pieseň – ľubovoľná pieseň z Evanjelického spevníka
3. pieseň – Mládežnícka kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

4. kategória:
1. pieseň – Evanjelický spevník 649 – V srdciach nech nám radosť horí
2. pieseň – ľubovoľná pieseň z Evanjelického spevníka
3. pieseň – Mládežnícka kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

Kritéria sólového spevu


Odrážka 1. povinná skladba má byť spievaná bez hudobného sprievodu, pričom je možné udať tóninu. Súťažiaci prednesie 2 slohy piesne. Spievanie spamäti je podmienkou.
Odrážka Ďalšie skladby majú byť do prevádzané jedným hudobný nástrojom (klavír alebo gitara). Hudobné nástroje budú k dispozícii na celoslovenskom kole sú. Na súťaž je možné priniesť vlastnú gitaru. Syntetizátory nie sú povoleným sprievodným nástrojom.
Odrážka Pieseň bude spievaná bez ozvučenia (bez mikrofónu).
Odrážka Piesne je možné transponovať.

Organizačné pokyny


Odrážka Pri registrácii predloží súťažiaci porote vlastný notový materiál k skladbe, ktorá nie je z evanjelického spevníka. (V prípade, že tak neurobí, nebude v súťaži hodnotený, môže sa zúčastniť nesúťažne.)
Odrážka Súťažiaci súťaží s vlastným korepetítorom.
Odrážka Súťažiaci nemajú možnosť predchádzajúcej skúšky v miestnosti, kde sa súťaží.
Odrážka Súťažiaci spieva všetky súťažné skladby naraz. (Súťažiaci je povinný sledovať časový priebeh svojej kategórie a byť v súťažnej miestnosti najneskôr počas vystúpenia predchádzajúceho súťažiaceho.)
Odrážka Všetci súťažiaci sa okrem súťažných skladieb naučia aj pieseň, ktorá sa bude spievať ako spoločná skladba. Noty k skladbe budú zaslané prihláseným súťažiacim.

Kritériá hodnotenia


Odrážka Porota bude hodnotiť úroveň hlasovej výchovy - intonáciu, frázovanie, dýchanie, celkový umelecký dojem.
Odrážka Podmienkou súťaže je spievanie spamäti.
Odrážka Výkony súťažiacich hodnotí trojčlenná porota bodmi (každý porotca v rozsahu od 1 do 10 bodov) pre každú pieseň.
Odrážka U každého súťažiaceho sa hodnotenia spočítajú a vydelia číslom tri.
Odrážka Konečné poradie súťažiacich a udelenie hlavných cien v každej kategórii sa určí na základe celkového počtu bodov.
Odrážka V prípade rovnosti bodových výsledkov o konečnom umiestnení súťažiacich rozhoduje porota hlasovaním.
Odrážka Rozhodnutia poroty sú konečné.

Všeobecne záväzné pokyny


Do celoslovenského kola postupujú víťazi kategórií (1. miesto) seniorátnych a školských (cirkevné školy) kôl. V celoslovenskom kole budú spoločné kategórie.

Výťazi seniorátnych a školských kôl sa prihlasujú do celoslovenského kola prostredníctvom písomnej prihlášky, ktorú zašle poverený koordinátor za cirkevnú školu / seniorát do 25. apríla 2017 na adresu:

GBÚ ECAV na Slovensku
Tajomníčka pre školy a Náboženskú výchovu
P. O. BOX 289
810 00 Bratislava


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.