Asociácia evanjelických škôl Slovenska začína svoju činnosť

Asociácia evanjelických škôl Slovenska začína svoju činnosť

V stredu 2. februára 2022 zasadal prípravný výbor Asociácie evanjelických škôl na Slovensku (AEŠS ) tvorený zástupcami zakladajúcich organizácií. Evanjelickú cirkev augsburského vyznania zastupovali brat Miroslav Čurlík a sestra Daniela Veselá, Evanjelickú spojenú školu v Prešove zastupoval riaditeľ školy brat Marián Damankoš a Evanjelické gymnázium v Tisovci riaditeľka školy sestra Miroslava Štefániková.

Hlavným cieľom stretnutia bola príprava Valného zhromaždenia AEŠS, ktoré sa uskutoční 23. marca 2022 o 10.00 hod. v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši. K 2. februáru 2022 tvorí AEŠS 20 subjektov, ktoré dostanú pozvanie s programom na valné zhromaždenie. Prihlasovanie do AEŠS  je stále otvorené. Na valnom zhromaždení si členovia AEŠS zvolia svojho prezidenta, viceprezidenta, tajomníka, 2 členov prezídia a trojčlennú kontrolnú komisiu.

Hlavným predmetom činnosti AEŠS je zastupovať záujmy evanjelických škôl a pozitívne ovplyvňovať rozvoj školstva v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a v Slovenskej republike.

AEŠS sa bude podieľať na pripomienkovaní návrhov legislatívnych noriem ECAV a Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR v otázkach školskej politiky, zabezpečovať výmenu skúseností zo školského manažmentu medzi riaditeľmi škôl a školských zariadení ECAV, hľadať možnosti spolupráce s MŠ VVaŠ SR a koordinovať aktivity a spoluprácu členov AEŠS.