Štátna legislatíva

Vyhlášky Ministerstva školstva

Vyhláška MŠ č. 518_2010 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 2312009 Z.z. o organizácii školského roka na základných, stredných, umeleckých, praktických a jazykových školách.pdf
Vyhláška MŠ č. 437_2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.pdf
Vyhláška MŠ č. 330_2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.pdf
Vyhláška MŠ č. 322_2008 Z. z. o špeciálnych školách.pdf
Vyhláška MŠ č. 320_2008 Z. z. o základnej škole, novela 224_2011 Z. z..pdf
Vyhláška MŠ č. 319_2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.pdf
Vyhláška MŠ č. 318_2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.pdf
Vyhláška MŠ č. 308_2008 Z. z. o materských školách.pdf
Vyhláška MŠ č. 306_2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.pdf
Vyhláška MŠ č. 282_2009 Z. z. o stredných školách v zmene č.113_2012.pdf
Vyhláška MŠ č. 236_2009 Z. z. o školskom internáte.pdf
Vyhláška MŠ č. 230_2009 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.pdf
Vyhláška MŠ č. 21_2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.pdf
Vyhláška MŠ č. 9_2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.pdf