V stredu 2. februára 2022 zasadal prípravný výbor Asociácie evanjelických škôl na Slovensku (AEŠS ) tvorený zástupcami zakladajúcich organizácií. Evanjelickú cirkev augsburského vyznania zastupovali brat Miroslav Čurlík a sestra Daniela Veselá, Evanjelickú spojenú školu v Prešove zastupoval riaditeľ školy brat Marián Damankoš a Evanjelické gymnázium v Tisovci riaditeľka školy sestra Miroslava Štefániková.

Hlavným cieľom stretnutia bola príprava Valného zhromaždenia AEŠS, ktoré sa uskutoční 23. marca 2022 o 10.00 hod. v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši. K 2. februáru 2022 tvorí AEŠS 20 subjektov, ktoré dostanú pozvanie s programom na valné zhromaždenie. Prihlasovanie do AEŠS  je stále otvorené. Na valnom zhromaždení si členovia AEŠS zvolia svojho prezidenta, viceprezidenta, tajomníka, 2 členov prezídia a trojčlennú kontrolnú komisiu.

Hlavným predmetom činnosti AEŠS je zastupovať záujmy evanjelických škôl a pozitívne ovplyvňovať rozvoj školstva v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a v Slovenskej republike.

AEŠS sa bude podieľať na pripomienkovaní návrhov legislatívnych noriem ECAV a Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR v otázkach školskej politiky, zabezpečovať výmenu skúseností zo školského manažmentu medzi riaditeľmi škôl a školských zariadení ECAV, hľadať možnosti spolupráce s MŠ VVaŠ SR a koordinovať aktivity a spoluprácu členov AEŠS.

V priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši sa 23.marca 2022 konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska (AEŠS). Hlavným predmetom činnosti AEŠS je zastupovať záujmy evanjelických škôl a pozitívne ovplyvňovať rozvoj školstva v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a v Slovenskej republike.

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 17 zástupcov z radov vedenia evanjelických škôl a zriaďovateľov evanjelických škôl. Hlavnými bodmi stretnutia boli voľba do orgánov AEŠS, schválenie členských príspevkov a rozpočtu AEŠS.

Valné zhromaždenie AEŠS zvolilo do prezídia na jednotlivé funkcie týchto členov:

Prezident AEŠS - PhDr. Marián Damankoš, PhD,

Viceprezident AEŠS - Mgr. Miroslav Čurlík

Členovia prezídia - PaedDr. Slavomír Hanuska, Mgr. Jozef Sopoliga

Tajomníčka AEŠS - Mgr. Miroslava Štefániková

Kontrolná komisia AEŠS – PaedDr. Jana Chaloupková,  Mgr. Milan Jurík, PhD., Mgr. Martin Ilavský

Valné zhromaždenie schválilo členské príspevky a rozpočet AEŠS pre rok 2022.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a zvoleným zástupcom prezídia AEŠS prajeme veľa sily, entuziazmu a Božieho požehnania pri skvalitňovaní evanjelického školstva.