Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej ECAV) v úsilí koordinovať prácu všetkých pracovníkov ECAV v cirkevných školách a školských pracovníkov, vyučujúcich evanjelické náboženstvo a. v. v štátnych školách v Slovenskej republike, zriadilo Školský výbor ECAV na Slovensku (ďalej ŠV). 

ŠV pre naplnenie svojho poslania plní na úseku školstva najmä tieto úlohy:
1. Utvára a spracúva koncepciu cirkevného školstva a vyučovania náboženstva v štátnych školách.
2. Kontroluje duchovnú a metodickú činnosť s prihliadnutím na školský zákon a iné štátne predpisy.
3. a) Zabezpečuje a vykonáva kontakt s príslušnými orgánmi štátnej správy (MS SR, MF SR, MV SR) a príslušnými odbormi VÚC, ako aj metodickými centrami zriadenými štátom.
b) Zabezpečuje administratívne podklady pre zahraničných lektorov, ktorí vyučujú na evanjelických bilingválnych gymnáziách, podľa možnosti rieši použitie zahraničných učebníc v evanjelických školách.
4. Organizuje duchovné a vzdelávacie aktivity pre školských pracovníkov a učiteľov náboženstva aj pre učiteľov evanjelických škôl (prednášky, semináre, metodické dni).
5. Koordinuje prácu pri tvorbe učebných plánov, učebných osnov, učebníc náboženstva a metodických príručiek.
6. Spolupracuje s Výborom misie, so spoločnosťou Tranoscius, a. s., s metodickými centrami a so združením Slovenskí evanjelickí učitelia.
7. Vyjadruje sa k procesu vzniku a zániku cirkevných škôl všetkých stupňov. 8. Plní ďalšie úlohy riadiacej, metodickej, kontrolnej a inej činnosti, vyplývajúce z rozhodnutí generálneho presbyterstva v súlade s týmto štatútom.

 Statut_skolskeho_vyboru.pdf