Tieto otázky dostávame často. Možno v nich nájdete odpoveď na tie Vaše.

Je príslušnosť k Evanjelickej cirkvi podmienkou prijatia na školu?

Nie. Na evanjelických školách môže študovať ktokoľvek, bez ohľadu na jeho náboženskú príslušnosť.

Je absolvovanie predmetu Evanjelické náboženstvo povinné pre žiakov, ktorí nie sú členmi evanjelickej, prípadne inej kresťanskej cirkvi?

Áno. Evanjelické náboženstvo je povinným predmetom a žiak, ktorý sa rozhodne študovať na evanjelickej škole, ho musí absolvovať. Vyučovanie predmetu prebieha v ekumenickom duchu. Rešpektujeme právo študenta na vlastný názor v otázkach náboženstva, na druhej strane od študentov požadujeme, aby rešpektovali kresťanský charakter školy.

Aké cudzie jazyky sa vyučujú na evanjelických stredných školách?

Všetky evanjelické školy vyučujú anglický jazyk. Väčšina gymnázií je dokonca bilingválna anglicko-slovenská s vyučovaním zahraničných lektorov (Bratislava, Martin, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Tisovce, Košice). Druhým najrozšírenejším cudzím jazykom je nemecký jazyk (najmä Banská Bystrica, Prešov). Ostatné jazyky sú vyučované v menšej miere, podľa ponuky konkrétnej školy. Viac Vám o svojej ponuke povedia na konkrétnej škole.

Vyžadujú evanjelické školy platenie "školného"? A ponúkajú sociálne alebo prospechové štipendiá?

Evanjelické školy majú možnosť získavať finančné prostriedky formou povinného školného a niektoré to využívajú. Konkrétnu odpoveď Vám poskytne daná škola. Pravidlá zníženia výšky školného si určujú školy samé. Spravidla vypočítavajú zníženú čiastku na základe príjmu domácnosti a počtu jej členov. Konkrétnu odpoveď Vám dá samotná škola.

Aká je úspešnosť absolventov evanjelických stredných škôl pri prijímačkách na vysokú školu?

V absolútnej väčšine sa percento úspešnosti blíži 100%. Nejde však o dôležitý údaj vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa na vysokú školu dostane v podstate každý, kto si podá prihlášku. Kvalita evanjelických škôl sa preto neposudzuje iba podľa tohto kritéria.

Môže na evanjelickej škole učiť aj katolícky učiteľ, či učiteľ bez náboženskej príslušnosti?

Môže, ak má potrebnú pedagogickú a odbornú kvalifikáciu. V súčasnosti v evanjelických školách pracuje množstvo neevanjelických učiteľov.

Vyučuje sa na evanjelických školách predmet Etika?

Nie. Etické témy sú súčasťou predmetu Evanjelické náboženstvo.