Jednotlivé evanjelické školy sú osobité prostredím, v ktorom pôsobia, dobou vzniku i históriou, „ktorú si prešli“. Každá škola má preto vlastný spôsob hľadania finančných prostriedkov k napĺňaniu svojho poslania. Okrem verejných zdrojov sa školy snažia získavať finančnú podporu k uskutočňovaniu verejne prospešnej služby kombináciou následných zdrojov.

Rodičia

Finančná podpora zo strany rodičov má niekoľko podôb. Rodičia sa organizujú v Združeniach rodičov, kde majú každoročne možnosť rozhodnúť o výške žiackeho príspevku. Takto vyzbierané finančné prostriedky slúžia potrebám vzdelávania, pričom vedenie školy predkladá združeniu požiadavky na dofinancovanie jednotlivých oblastí prevádzky školy a rodičia rozhodujú, ktoré výdavkové položky budú z príspevku uhradené.
Povinný školský príspevok (tzv. "školné") je ďalšou formou, ktorú môžu školy využiť k získavaniu finančných prostriedkov a niektoré to využívajú. Je na rozhodnutí vedenia školy, či, a v akej výške zavedie "školné". Na evanjelických školách sa školné pohybuje v rozpätí 0 – 400 € na rok a žiaka. V prípade, že si škola zvolí vysoké školné, ponúka zároveň sociálny program pre žiakov z nízko príjmových rodín.
Individuálne dary sú ďalšou formou, ktorou rodičia podporujú finančné potreby školy.
Ďalšou z obvyklých foriem podpory je možnosť raz ročne presmerovať 2 percentá z odvedených daní škole (účelovému zariadeniu cirkvi).

Cirkevné zbory, senioráty a dištrikty

Evanjelické cirkevné zbory, senioráty a dištrikty sú ďalšími podporovateľmi evanjelických škôl, obzvlášť ak sú zriaďovateľmi škôl. Za týmto účelom vyhlasujú príležitostné finančné zbierky, alebo prispievajú na prevádzku školy z vlastného rozpočtu. Nezriedka zvyknú školy finančne podporiť aj milodary jednotlivcov z radov zboru. Niektoré školy sú finančne podporované zahraničnými partnerskými cirkevnými zbormi (zväčša z USA).

Firmy

Regionálne firmy a živnostníci sú ďalšími možnými donormi, na ktorých sa evanjelické školy obracajú s žiadosťou o finančné dary i dary materiálneho charakteru (produkcia firiem). Medzi výraznú mieru pomoci patrí aj to, keď sa firmy rozhodnú venovať svoje 2 percentá z odvedených daní škole.

Grantové agentúry, nadácie a Európska únia

Školy sa viac-menej úspešne zapájajú do výziev jednotlivých grantových agentúr a nadácií. v posledných rokoch sa úspešne uchádzajú o prostriedky z fondov Európskej únie slúžiacich k podpore rozvoja vzdelávania.

Mestá a obce

V prípade, že mestá a obce vidia význam v pôsobení evanjelickej školy na jej území, sú ochotné prispieť na jej prevádzku z vlastného rozpočtu.

Nájmy a podnikateľská činnosť škôl

Napriek tomu, že poslaním škôl nie je podnikateľská činnosť, v prípade, že školy spravujú priestory, ktorý v danom období nepotrebujú k vzdelávaniu žiakov (neúplné školy s neuzavretým počtom študentov), snažia sa ich prenajať. V obmedzenej miere využívajú k prenájmu priestory v čase, kedy neprebieha vyučovanie.