Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska

Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska

V priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši sa 23.marca 2022 konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska (AEŠS). Hlavným predmetom činnosti AEŠS je zastupovať záujmy evanjelických škôl a pozitívne ovplyvňovať rozvoj školstva v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a v Slovenskej republike.

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 17 zástupcov z radov vedenia evanjelických škôl a zriaďovateľov evanjelických škôl. Hlavnými bodmi stretnutia boli voľba do orgánov AEŠS, schválenie členských príspevkov a rozpočtu AEŠS.

Valné zhromaždenie AEŠS zvolilo do prezídia na jednotlivé funkcie týchto členov:

Prezident AEŠS - PhDr. Marián Damankoš, PhD,

Viceprezident AEŠS - Mgr. Miroslav Čurlík

Členovia prezídia - PaedDr. Slavomír Hanuska, Mgr. Jozef Sopoliga

Tajomníčka AEŠS - Mgr. Miroslava Štefániková

Kontrolná komisia AEŠS – PaedDr. Jana Chaloupková,  Mgr. Milan Jurík, PhD., Mgr. Martin Ilavský

Valné zhromaždenie schválilo členské príspevky a rozpočet AEŠS pre rok 2022.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a zvoleným zástupcom prezídia AEŠS prajeme veľa sily, entuziazmu a Božieho požehnania pri skvalitňovaní evanjelického školstva.