ROKOVANIE ŠKOLSKÉHO VÝBORU

ROKOVANIE ŠKOLSKÉHO VÝBORU

V stredu 19.1.2022 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku, ktorý sa stretol na svojom rokovaní prostredníctvom platformy ZOOM v online priestore.

Po krátkych vzájomných pozdravoch, otvoril rokovanie predseda školského výboru brat Miroslav Čurlík a úvodnou modlitbou poslúžila sestra Andrea Valentová. Pracovné stretnutie začalo kontrolou uznesení prijatých na predošlom zasadnutí a schválením zápisnice z rokovania 20.9.2021.

V prvom bode pracovnej časti zasadnutia informoval brat Matej Oráč, koordinátor vzdelávacích aktivít EMC, o začiatkoch práce Edukačno-misijného centra ECAV (EMC), o stretnutí kurikulárnej rady a o konaní prvých online vzdelávaní. Predstavil Plán úloh, ktoré EMC čakajú v roku 2022 a premietol ponuku vzdelávaní v jednotlivých oblastiach - misijno-sociálnej, mediálno-technologickej, metodicko-didaktickej, psychologicko-pastorálnej, hospodársko-právnej, v oblasti cirkevnej hudby atď. V ďalšom bode brat Marián Damankoš informoval o zápise združenia Asociácie evanjelických škôl Slovenska (AEŠS) do registra združení právnických osôb. Predstavil prípravu fungovania  združenia, potrebu rozbehnúť činnosť a osloviť školy k vstupu do AEŠS. Prítomní členovia Školského výboru sa oboznámili s pracovným návrhom Dohody o spolupráci medzi Evanjelickou cirkvou a.v. v Rakúsku a Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku. Výbor diskutoval predovšetkým o § 1, ktorý sa týka spolupráce v rámci vzdelávania evanjelického náboženstva v dvojjazyčných školách. Rokovanie pokračovalo informáciami o činnosti a ponuke vzdelávaní MPC Trenčín, ktoré  predstavila sestra Dana Naďová, metodička pre náboženskú výchovu. O súťažiach v tomto školskom roku a ďalšej práci na didaktických pomôckach na vyučovanie náboženstva informovala Daniela Veselá. Brat predseda Miroslav Čurlík predstavil prácu, výsledky a novelizácie Školskej legislatívy s platnosťou od 1.1.2022. Oboznámil prítomných s ponukou diskusií a možnosť účasti na verejných prezentáciách k vzdelávacím oblastiam, ktoré pripravuje ŠPÚ k východiskám zmien v kurikule základného vzdelávania. Na záver prítomní diskutovali o možnostiach pokračovania a správe webového profilu www.skoly.ecav.sk. Školský výbor ukončil svoje rokovanie spoločnou modlitbou.