BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2023/24

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2023/24

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

 

Z EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA 

A  NÁBOŽENSKEJ  VÝCHOVY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 

PREDMETOVÁ  SÚŤAŽ

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 

2022/2023 Biblickú olympiádu / ďalej BO /. BO sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy registrovaného na MŠVVŠ SR pod číslom 2017/13501:2-10H0.

BO riadi tajomník pre školstvo a vzdelávanie GBÚ ECAV v spolupráci s koordinátormi BO v seniorátoch a cirkevných školách.

 

Cieľ: Podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre náš každodenný život.

 

Predmet súťaže:         Vybrané knihy Písma Svätého

 

Témy na biblickú olympiádu:    

Stará zmluva -    Sudcovia

Nová zmluva -    Život Pána Ježiša Krista

  

ORGANIZÁCIA  SÚŤAŽE 

 

predseda celoslovenskej odbornej komisie / PCOK/:

- Mgr. Hudáková Katarína

predseda koordinačnej rady:

- Mgr. Daniela Veselá – tajomníčka EMC

členovia koordinačnej rady:

- seniorálni koordinátori

- školskí koordinátori

 

miesto konania Celoslovenskej biblickej olympiády:

Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš 

Komenského 10, 31 01 Liptovský Mikuláš
Riaditeľka: PhDr. Jana Chaloupková

termín konania Celoslovenského kola biblickej olympiády:  4. apríl 2024 (štvrtok)

 

Podmienky súťaže:

Súťažiaci sa delia do dvoch skupín podľa typu škôl:

 

 1. štátne a súkromne školy
 2. cirkevné školy

Kategórie účastníkov BO:

1. kategória:         3. – 4. ročník ZŠ

2. kategória:         5. – 6. ročník ZŠ, príma

3. kategória:         7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta

4. kategória:         celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

 

Termín jednotlivých stupňov súťaže:

      1. kolo – seniorálne/školské:       15. marca 2024

      2. kolo - celoslovenské:               4. apríla 2024

 

 1.  Do 1. kola súťaže sa prihlasujú záujemci v školách prostredníctvom programu EduPage
        / štátna, súkromná a cirkevná / na území Slovenskej republiky. 
 2. Seniorálne/školské – 1.kolo súťaže bude prebiehať 15. marca 2024 v školách online, v programe EduPage.
 3. Celoslovenské – 2. kolo bude prebiehať v programe EduPage s prezenčnou účasťou súťažiacich v Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši 4. 4. 2024. 

Zoznam postupujúcich  do 2. kola zverejní Edukačno-misijne centrum   GBÚ ECAV v Bratislave do 20. marca 2024: 

                     

 Daniela Veselá

                                     tajomníčka EMC

                                     Palisády 46

                                     P. O. Box 289

                                     810 00 Bratislava

  skoly@ecav.sk   

 

-   do celoslovenského  2. kola - 15. 3. 2024 postupujú  úspešní riešitelia (viac ako 60%)             

    z 1. kola - seniorálneho a školského v programe EduPage, ktorí obsadili prvé miesto za

    seniorát a za cirkevnú školu

 

 1. Písomnú prihlášku postupujúcich do celoslovenského kola zašle: 

a)   seniorálny koordinátor 

b)   koordinátor pre cirkevnú školu        

                  

4. Propozície a pokyny k súťaži súťaže budú zverejnené v programe EduPage a na stránke www.ecav.sk

Stupne postupových kôl platné pre všetky kategórie:

                      štátne a súkromné školy        cirkevné školy

 1. kolo     seniorálne                                školské                                    15. marca 2024
 1. kolo     celoslovenské                       celoslovenské                               4. apríla 2024

 

Organizačné zabezpečenie:

Všeobecne záväzné pokyny:

-   témy k BO vyberie predseda a členovia odbornej poroty,

-   testy pre obe kolá súťaže a manuál k hodnoteniu testov z BO vo forme bodovania pripraví odborná  porota,

-  súťaž prebieha v štyroch kategóriách v programe EduPage,

-  seniorálni koordinátori a koordinátori na evanjelických cirkevných školách zodpovedajú za doručenie učebných, ale aj ostatných materiálov a informácií cirkevným zborom a učiteľom náboženstva

- v prípade, že odborná komisia v danej kategórii a type škôl zodpovedne zváži dosiahnuté výsledky účastníkov súťaže, nemusí byť v celoslovenskom kole udelené 1., 2. ani 3. miesto

 

 • Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínu miesta a spôsobu konania súťaže

Učebné texty pre 1. a 2. kategóriu zo Svetla: https://www.ecav.sk/nabozenstvo

Učebné texty pre 3. a 4. kategóriu sú v Biblii (náš evanjelický preklad)

Témy 2024.docx