Dokumentácia pre vyučujúcich náboženskú výchovu, náboženstvo

Dokumentácia pre vyučujúcich náboženskú výchovu, náboženstvo

Sprievodca školským rokom:

https://www.minedu.sk/data/att/20239.pdf

 

Materiály na prípravu vyučovania:

Učebné osnovy a štandardy z predmetov náboženská výchova – evanjelické

Náboženstvo a tematické výchovnovzdelávacie plány nájdete:

http://skoly.ecav.sk/index.php/na-stiahnutie/nabozenstvo

 

Inovovaný štátny vzdelávací program: 

1. stupeň: https://www.minedu.sk/data/att/7547.pdf

2. stupeň: https://www.minedu.sk/data/att/7538.pdf

3. gymnáziá: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny- 

vzdelavaci-program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_evanjelicka_cirkev_g_4_5_r.pdf


Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov:

https://www.statpedu.sk/sk/svp/pilotne-overovanie/ 

cyklus:1.-3.ročník https://www.minedu.sk/data/att/16761.pdf

 a 3. cyklus: 4.- 5. ročník; 6.-9. ročník https://www.minedu.sk/data/att/17119.pdf


Metodické príručky pre 1. stupeň:

Link: https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/skolstvo/metodicke-prirucky-k-vyucovaniu-nabozenstva-1-stupen


Prezentácie k učebným osnovám na vyučovanie náboženstva (Power Point):

Autor: Mgr. Stanislav Grega

Link: https://www.ecav.sk/nabozenstvo

 

UČEBNICE – vyučovanie ev. a. v. náboženstva

UČEBNICE

PRACOVNÉ ZOŠITY – vyučovanie ev. a. v. náboženstva

PRACOVNÉ ZOŠITY

METODICKÉ PRÍRUČKY – vyučovanie ev. a. v. náboženstva

METODICKÉ PRÍRUČKY