Školská konferencia o motivácii, strese a komunikácii

Školská konferencia o motivácii, strese a komunikácii

V Poprade sa stretli učitelia evanjelického náboženstva na v poradí už 7. školskej konferencii Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prelom septembra a októbra patril dvojdňovému vzdelávaniu, ktoré pripravil Školský výbor ECAV. V hoteli Satel preberali účastníci mnohé témy, ktoré boli zhrnuté do hlavného obsahu konferencie: Motivácia, formy komunikácie a kurikulárne zmeny v efektívnej škole 21. storočia.

Úvodnú pobožnosť viedol brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko, ktorý v závere kázne ponúkol učiteľom vetu, hodnú odniesť na zapamätanie všetkým žiakom a študentom: Pekné je dať sa získavať dobrým. (G 4, 18a)

Prvú prednášku v programe mala sestra ThDr. Jana Bosáková, PhD, duchovná správkyňa Evanjelickej spojenej škole v Martine na tému: „Efektívna komunikácia motivuje.“ Cestou k úspešnému dosiahnutiu cieľa pri práci s ľuďmi je vhodne zvolená komunikácia. Učiteľova komunikácia si vyžaduje odbornosť a profesionalitu, pretože je prostriedkom na to, aby učiteľ privádzal žiakov nielen k poznatkom a zručnostiam, ale aj k realizácii zmysluplného života.

Ako horieť a nevyhorieť? Na túto otázku ponúkol odpovede Mgr. Karol Kováč, PhD., riaditeľ Inštitútu stresu z Trnavy. Syndróm vyhorenia je od r. 2020 podľa Svetovej zdravotníckej organizácií oficiálnou diagnózou, ktorá bude implementovaná v rámci EU rámca v rokoch 2022- 2023. Proces vyhorievania prebieha postupne, nie zo dňa na deň. Cieľom spoločného stretnutie je priblížiť si jednotlivé etapy, fázy syndrómu vyhorenia. Priblížiť si symptómy aby sme sa mohli lepšie zorientovať kde sa práve nachádzame.

Popoludnie naplnili prednášky na témy: Musí moje dieťa do materskej školy? (povinné predprimárne vzdelávanie), Ako prekonávať bariéry dištančného vzdelávania?, Inovatívne nástroje na zmenu vzdelávania z projektu Expedícia a Náboženská výchova a využitie zážitkových metód na vyučovaní.

Piatkové ráno patrilo rannej pobožnosti, ktorú si pripravila  Mgr. Andrea Valentová – duchovná správkyňa EG Banská Bystrica. Nasledovala ONLINE prednáška Mgr. Martina Kríža, riaditeľa Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní MŠVVaŠ SR na tému: "Vzdelávanie pre 21. storočie: zmeny v obsahu a formách vzdelávania v základných školách". Model štátneho vzdelávacieho programu umožní rozložiť učivo základnej školy do viacročných cyklov. Ciele a obsah vzdelávania predpísané ministerstvom školstva sa tak nebudú viazať na jednotlivé ročníky, ale podľa návrhu Štátneho pedagogického ústavu na tri vzdelávacie cykly.

Po krátkej prestávke nasledovala téma: "Budovanie kultúry myslenia na škole", ktorú si pripravil Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine. Kultúru myslenia definujeme ako "miesto, kde skupinové ako aj individuálne myslenie je vnímané ako hodnota, je viditeľné a aktívne podporované ako súčasť bežnej, každodennej skúsenosti všetkých členov spoločenstva." Cieľom je, aby u žiakov došlo k hlbšiemu pochopeniu podstaty a pravdy, kultivácii kreatívnych prístupov, rozvoju aktívneho záujmu o príležitosti k mysleniu a učeniu sa. 

Záverečnú pobožnosť viedol Mgr. Stanislav Grega , senior Liptovsko – oravského seniorátu.